آيا می‌تواند روی زغالهای داغ راه برود و پاهايش سوخته نشود؟
امثال ۶:‏۲۸