اين را نيز به شما بگويم كه برای هر سخن بيهوده، بايد در روز داوری به خدا جواب بدهيد.
متی‌ٰ ۱۲:‏۳۶